ประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ ครั้งที่ 1/2556

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556

     วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม AD414 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคมได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.มจธ. ครั้งที่ 1/2556 ขึ้นโดยมี รศ.ดร.วนิดา พวกุล รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย รศ.นฤมล จียโชค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอนุกรรมการ และคณะผู้วิจัยที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และหารือร่วมกันในการวางแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 อีกทั้งมีการแจ้งกำหนดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่สายตาโลก ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด: เอกสารประกอบ

กลับหน้าแรก