การประชุมการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C- อพ.สธ.)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญเยี่ยม มีศุข ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด เวลา 13.30 – 15.30 น. มจธ.ในฐานะประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เครือข่าย B) ได้เรียนเชิญอธิการบดี/ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้ง เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C – อพ.สธ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ. ดร. วนิดา พวกุล รองประธานคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. มจธ. และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 19 คน จาก 11 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรัฐ 7 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการพันธุกรรมพืช 6 แห่ง และยังมิได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ 5 แห่ง

     ทั้งนี้มีการนำเสนอสถานภาพในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของแต่ละมหาวิทยาลัย และช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยศึกษารายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ได้ จาก เวปไซต์ www.rspg.or.th และทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมมีความยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าว

ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
กลับหน้าแรก