ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2556

     เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญเยี่ยม มีศุข ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด เวลา 08.30 –12.00 น. รศ. ดร. วนิดา พวกุล รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย รศ.นฤมล จียโชค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. มจธ. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อพิจารณา แผนแม่บท อพ.สธ. มจธ. ระยะ 5 ปีที่ ห้า และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำ website อพ.สธ.มจธ. ซึ่งที่ประชุมมีมติ เสนอแผนปฏิบัติงาน ในกรอบกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช จำนวน 2 โครงการ กรอบกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช จำนวน 2 โครงการ และ กรอบกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 1 โครงการ

ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มจธ. ครั้งที่ 1/2556
กลับหน้าแรก