เยี่ยมชมนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556

     รศ. ดร. วนิดา พวกุล รองประธานคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มจธ. และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วย รศ.นฤมล จียโชค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ นำคณะทำงานโครงการฯและผู้ติดตาม เยี่ยมชมนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ซึ่งในส่วนของนิทรรศการกลางแจ้ง ประกอบด้วย การแสดงผลงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 80 หน่วยงาน สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 154 แห่ง ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 ฐาน อบต.และเทศบาลตำบล 10 แห่ง และการแสดงนิทรรศการวิชาการในอาคารราชานุรักษ์

เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
กลับหน้าแรก