เยี่ยมชมนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันะุธที่ 23 มีนาคม 2559

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดแสดงผลงานโครงการ อพ.สธ. – มจธ. เป็นครั้งแรก ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ซึ่งนำเสนอโครงการที่บรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. – มจธ. ได้แก่ โครงการ การเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองในสวนเกษตรผสมผสาน: ความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม การจัดงานดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดขึ้นสองปี/ครั้ง และอธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร. อรวรรณ ดวงภักดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และ รศ. วนิดา พวกุล รศ. นฤมล จียโชค นำคณะผู้แทนคณะกรรมการ อพ.สธ.-มจธ. เข้าร่วมเยี่ยมชมการแสดงผลงานโครงการ อพ.สธ.- มจธ. ผลงานของหน่วยงานอื่นๆ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเรียนรู้การทำงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานอื่นๆ และสร้างเครือข่ายการทำงาน อพ.สธ.

เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
กลับหน้าแรก