มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย c- อพ.สธ.

วันที่ 3-4 พ.ค. 2560

     เมื่อวันที่ 3-4 พ.ค. 2560 ประธานคณะทำงาน อพ.สธ – มจธ และผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน และรับรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. โดยมีการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานที่นำเสนอของเครือข่าย อพ.สธ. ทั้ง 9 เครือข่าย ประกอบไป ด้วย เครือข่าย อพ.สธ. ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เรื่อง กล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วย

มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย c- อพ.สธ.
มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย c- อพ.สธ.
กลับหน้าแรก