มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ จ. นครราชสีมา

1-2 มิถุนายน 2560

     วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ผู้แทน อพ.สธ. – มจธ. เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของประเด็นยุทธศาสตร์ของเครือข่าย “การบริหารจัดการเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มจธ. ได้ร่วมจัดทำ แผนปฏิบัติการ เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ปีที่ดำเนินการ 2561 และ รับผิดชอบโครงการ “การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/กลุ่มวิจัยเฉพาะ เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจหลัก/ภารกิจเร่งด่วน/ภารกิจเฉพาะกิจ” และร่วมศึกษาดูงาน ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ทั้งในด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ พิพิธภัณฑ์ อพ.สธ. และ นิทรรศการงานย้อมสีผ้าไหมด้วยสีจากธรรมชาติ

มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
>มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
>มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
>มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
>มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
กลับหน้าแรก