ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บท เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

     รศ. นฤมล จียโชค คุณสุเมธ ท่านเจริญ และคุณภาวิณี พัฒนจันทร์ คณะอนุกรรมการ อพ.สธ-มจธ. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บท เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง และ ศึกษาดูงาน ศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 และที่ประชุมมีมติให้ มจธ. ดำเนินงานแผนปฏิบัติการของเครือข่าย “กำหนดแผนงานวิจัยเพื่อกำหนดโจทย์ทรัพยากรในการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ” ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การดำเนินการเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเร่งด่วนและภารกิจเฉพาะกิจ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บท เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บท เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บท เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บท เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
กลับหน้าแรก