ประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ.

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

     รศ. นฤมล จียโชค ประธานคณะอนุกรรมการ โครงการ อพ.สธ. – มจธ. เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ. ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมดังกล่าวมาสื่อสารให้กับคณะทำงาน อพ.สธ. – มจธ. เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทยิ่งขึ้น

ประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ.
ประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการ อพ.สธ.
กลับหน้าแรก