มจธ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี

     ในโอกาสนี้ มจธ. ร่วมจัดนิทรรศการนำงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ที่ดำเนินงานโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่การศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ ราชบุรี บางมด บางขุนเทียน ภายใต้หัวข้อการนำเสนอ “จากวิถีชุมชนแห่งสายน้ำ สองฝั่งคลอง สู่ทรัพยากรชายฝั่งอันล้ำค่า และความสมบูรณ์ของป่าตะวันตก”

     การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย จัดขึ้นโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งจะมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี

มจธ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9
มจธ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9
กลับหน้าแรก