มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

วันที่ 6-7 เม.ย. 2561

     เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. 2561 มจธ. ร่วมศึกษาดูงานและการสร้างกลุ่มนักวิจัยเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อหารือประเด็นงานวิจัยที่จะดำเนินการร่วมกันภายในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ ฯ ในเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 9 สถาบัน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตัวแทนชาวบ้าน โดยมีการบรรยายสภาพพื้นที่ของอุทยานฯ และการศึกษาในปี 2548 เกี่ยวกับชนิดพืช และสัตว์ โดยคุณสุเทพ ไกรเทพ หัวหน้าสำนักโครงการและการบรรยายถึงการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ กิจกรรม ร่วมถึงการบริหารจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.ทักษิณ อาชวาคม อดีตผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงสารวจพื้นที่อุทยาน ฯ 5 แห่ง คือ 1.) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ บ้านตะโกล่าง 2.) โรงเรียนตารวจตระเวรชายแดนตะโกปิดทอง 3.) เหมืองแร่ที่ปิดกิจการแล้ว 4.) กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์กล้วย และสับปะรดอบแห้ง และ 5.) สำนักงานอุทยาน ฯ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมหารือประเด็นหัวข้องานที่สนใจ แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ จุลชีววิทยาและสุขภาพ แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผู้สนใจแต่ละด้านจะได้พัฒนางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่อไป

มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
มจธ. ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง
กลับหน้าแรก